domyślny żółta czcionka i ciemne tło
witamy
Gmina Radzyń Chełmiński
herb Radzynia Chełmińskiego
Radzyń Chełmiński

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chelmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

tel. 56 6886010, 56 6886001, faks. 132 (wew.)
Wodociąg awaria: 664 096 815

nazwa skrytki EPUAP:
/UMiGRadzynCh/SkrytkaESP

17°C
róża wiatrów
wschód słońca: 04:5504:55
zachód słońca: 20:2620:26

wiatr południowo wschodni (SE)
prędkość wiatru: 23 km/h

Pojutrze:

°C w nocy
°C w dzień
Jutro:

°C w nocy
°C w dzień

Aktualnie osób: 1

Odwiedzin razem: 1196

przeglądarka:
OS:

30.07.2020

KIEROWNIK KLUBU DZIECIĘCEGO - NABÓR

udostepnij na facebookuudostepnij na twitterzeudostepnij na google+wyslij emailemwydrukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej – Kierownika Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim

I. Nazwa i adres jednostki

Klub Dziecięcy w Radzyniu Chełmińskim

ul. Sady 14

87-220 Radzyń Chełmiński
 

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy: Kierownik Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim

 

III. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i wykształcenie:

- wyższe oraz kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego lub pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego,

- lub studia podyplomowe na kierunku lub o specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju; wspomaganie rozwoju dziecka w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia wychowawcza,

 1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 2. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 3. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 6. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustaw związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy, a w szczególności ustaw: o opiece nad dziećmi do lat 3, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeks pracy, prawo zamówień publicznych.

 2. Umiejętności organizacyjne, planowania i kierowania zespołem pracowników.

 3. Odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, uczciwość, terminowość, bezstronność.

 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

 5. Kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych.

 6. Umiejętność obsługi pakietu biurowego (edytor, arkusz kalkulacyjny).

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zorganizowanie, a następnie kierowanie i nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim,

 2. udział w istniejących oraz planowanych działaniach projektowych realizowanych w ramach RPO WKP 2014-2020 wspófinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

 3. udział w rekrutacji uczestników projektu, bieżący monitoring projektu, dokumentowanie prac i postępów realizowanych zadań, promowanie projektu,

 4. rekrutacja, nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań podległych pracowników,

 5. sprawowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi w Klubie,

 6. dysponowanie w ramach udzielonych uprawnień środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z przepisami wydatkowanie,

 7. współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci,

 8. gospodarowanie powierzonym mieniem,

 9. reprezentowanie klubu na zewnątrz,

 10. wykonywanie zadań kierownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 2. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 3. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

 

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

 5. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie
  zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia

wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony lub oświadczenie
o prowadzonej działalności gospodarczej,

 1. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 2. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
  rekrutacyjnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na

określonym stanowisku.

 1. oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości),

 2. oświadczenie o wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

 3. oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 

List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego” w terminie do dnia 12 sierpnia 2020r. do godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

 

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie
i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej - 17.08.2020r.

 

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się
w BIP pod adresem: https://www.bip.radzynchelminski.pl/312,nabor-pracownikow .

 

Biuletyn Informacji Publicznej (otwiera sie w nowym oknie)
Deklaracja Dostepnosci
Używamy informacji zapisanych za pomoca cookies i podobnych technologii m.in. statystycznych i w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie slużącym do obslugi internetu mozna zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczacych cookies oznacza, ze beda one zapisane w pamięci urządzenia.