domyślny żółta czcionka i ciemne tło
witamy
Gmina Radzyń Chełmiński
herb Radzynia Chełmińskiego
Radzyń Chełmiński

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chelmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

tel. 56 6886010, 56 6886001, faks. 132 (wew.)
Wodociąg awaria: 664 096 815

nazwa skrytki EPUAP:
/UMiGRadzynCh/SkrytkaESP

14°C
róża wiatrów
wschód słońca: 07:2307:23
zachód słońca: 17:3417:34

wiatr południowy południowo zachodni (SSW)
prędkość wiatru: 16 km/h

Pojutrze:

°C w nocy
°C w dzień
Jutro:

°C w nocy
°C w dzień

Aktualnie osób: 1

Odwiedzin razem: 656

przeglądarka:
OS:

07.09.2020

NABÓR NA OPIEKUNA W KLUBIE DZIECIĘCYM

udostepnij na facebookuudostepnij na twitterzeudostepnij na google+wyslij emailemwydrukuj

p.o  Kierownika Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim ogłasza nabór na opiekuna w Klubie Dziecięcym w Radzyniu Chełmińskim
 

 1. Nazwa i adres jednostki Klub Dziecięcy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Sady 14, 87-220 Radzyń Chełmiński
 2. Określenie stanowiska pracy: Opiekun w Klubie Dziecięcym w Radzyniu Chełmińskim
 3. Wymagania niezbędne:Do naboru może przystąpić osoba, która:
  1.  jest obywatelem polskim, 
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. posiada:
   1. kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego,nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego lub pedagoga społeczno-wychowawczego,
   2. co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w Klubie Dziecięcym odbyła 280 godzinne szkolenie,z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych,polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna,
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  7. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
  8. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  9. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
  10. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (w tym posiada badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych lub książeczkę sanepidowską).
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów ustaw związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy, a w szczególności ustaw: o opiece nad dziećmi do lat 3.
  2. Mile widziane uzdolnienia muzyczne, plastyczne i kreatywność.
  3. Odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, uczciwość, terminowość, bezstronność, cierpliwość, spostrzegawczość.
  4. Łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi.
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci.
  2. Nawiązywanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nawiązywanie więzi uczuciowej z dzieckiem.
  3. Określanie potrzeb dziecka i odpowiednie zaspakajanie ich.
  4. Stosowanie odpowiednich metod wychowania dostosowanych do wieku dzieci.
  5. Sprawowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi w Klubie.
  6. Dbanie o rozwój dziecka poprzez stymulowanie stosując odpowiednie zabawy.
  7. Współpraca z rodzicami , pracownikami, kierownikiem Klubu Dziecięcego.
  8. Dbałość o mienie Klubu Dziecięcego.
  9. Doskonalenie sprawności manualnej i motorycznej dziecka, kształtowanie pozytywnych nawyków.
  10. wykonywanie zadań opiekuna dziecięcego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  11. Dbałość o higienę i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci.
  12. Zaspakajanie potrzeb żywieniowych dzieci.
  13. Udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia dziecka.
 6.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (8godz.dziennie )
  2. Stanowisko pracy znajduje się w lokalu Klubu Dziecięcego /budynek Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim/. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Praca zmianowa.
  4. Dyspozycyjność w godz.: 6.00-17.00
 7. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny,
  2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
  5. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,   
  6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony lub oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
  10. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  11. oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości),
  12. oświadczenie o wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
  13. oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
   List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 8. Termin i miejsce składania dokumentów.
  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Opiekuna Dziecięcego w Klubie  Dziecięcym  w terminie do dnia  11.09. 2020r. do godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat.  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej -  15.09.2020r.Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się
w BIP pod adresem: https://www.bip.radzynchelminski.pl/312,nabor-pracownikow.

Używamy informacji zapisanych za pomoca cookies i podobnych technologii m.in. statystycznych i w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie slużącym do obslugi internetu mozna zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczacych cookies oznacza, ze beda one zapisane w pamięci urządzenia.