domyślny żółta czcionka i ciemne tło
witamy
Gmina Radzyń Chełmiński
herb Radzynia Chełmińskiego
Radzyń Chełmiński

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chelmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

tel. 56 6886010, 56 6886001, faks. 132 (wew.)
Wodociąg awaria: 664 096 815

nazwa skrytki EPUAP:
/UMiGRadzynCh/SkrytkaESP

17°C
róża wiatrów
wschód słońca: 04:5504:55
zachód słońca: 20:2620:26

wiatr południowo wschodni (SE)
prędkość wiatru: 23 km/h

Pojutrze:

°C w nocy
°C w dzień
Jutro:

°C w nocy
°C w dzień

Aktualnie osób: 1

Odwiedzin razem: 1613

przeglądarka:
OS:

05.11.2020

PRZETARG AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

udostepnij na facebookuudostepnij na twitterzeudostepnij na google+wyslij emailemwydrukuj
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a.
 2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 9 i 10.11.2020 r. o godz. 9.00 i 14.00 w następujących miejscach:
 • poz. 1÷55 162, 163 Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. 56 1 Blog Bydgoszcz-Maksymilianowo
 • poz. 57÷78 1RBLog - Skład Grudziądz i Grupa
 • poz. 79, 80 3RBLog Kraków-WWSM Kutno
 • poz. 81÷86 3 RBlog Kraków-Skład Gałkówek
 • poz. 87÷89 3 RBlog Kraków-Skład Regny
 • poz. 90÷100 11 WOG Bydgoszcz
 • poz. 101 13 WOG Grudziądz-Grupa
 • poz. 102÷111 13 WOG Grudziądz - GZ Brodnica
 • poz. 112, 113 13 WOG Grudziądz-Chełmno
 • poz. 114÷118 32 BLT Łask
 • poz. 119÷123 12 WOG Toruń- GZ Inowrocław
 • poz. 124 12 WOG Toruń
 • poz. 125 1RBLog – WWSM Piła
 • poz. 126 1RBLog Wałcz- RWT Bydgoszcz
 • poz. 127 1RBLog - Skład Dolaszewo
 • poz. 128 1RBLog Wałcz- Skład Maksymilianowo
 • poz. 129÷137 1RBLog Wałcz- Skład Toruń
 • poz. 138÷149 31 WOG Zgierz- SOI Łódź
 • poz. 150, 151 31 WOG Zgierz – Leźnica Wielka
 • poz. 152÷156 31 WOG Zgierz
 • poz. 157 31 WOG Zgierz-SOI Regny
 • poz. 158, 159 RCI Bydgoszcz
 • poz. 160, 161 RZI Bydgoszcz,
 • poz. 164 1 BLog Bydgoszcz, 13 WOG Grudziądz (Brodnica, Chełmno, Grupa), 1RBLog Wałcz- Skład Maksymilianowo,
 • poz. 165 WWSM Kutno.

  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

  Osoby zainteresowane oględzinami proszone są o kontakt telefoniczny ze wskazanymi osobami.
  UWAGA:
  Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
  Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z  koronawirusem COVID 19).
 1. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷165 w terminie do dnia 15.12.2020 r.
 2. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.
 3. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 23÷27, 29÷32, 57, 59, 62, 79, 80, 90, 91, 94, 98, 99, 114, 115, 118, 126, 130, 131, 134, 157÷163, 164 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.
 5.  Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.
 6. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
 • nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
 • uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).
 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.
 2. Do przetargu na poz. 164÷165 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów.Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 3. W przypadku poz. 164 warunkiem wydania Kupującemu zużytych baterii i akumulatorów ołowiowych jest uprzednie odebranie przez Kupującego odpadowych opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych, z danego miejsca ich magazynowania, wskazanego w „Wykazie miejsc i adresów, w których znajdują się sprzedawane na przetargu  nr 10/OB-DG/2020 rzeczy ruchome niekoncesjonowane”.
 4. Od produktu z poz. 127 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.
 5. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A, w terminie do dnia 19.11.2020 r. do godziny 10.00.
 6. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
 • nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 • nazwę i adres organizatora przetargu;
 • dopisek: „Przetarg nr 10/OB-DG/2020 – nie otwierać przed 19.11.2020 r. do godziny 13.00”.
 1. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
 •  dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
 • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
 • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
 • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).
 1. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Bydgoszczy od dnia 05.11.2020 r. do dnia 18.11.2020 r., w godz. 8.00-14.00 oraz w dniu 19.11.2020 r., w godz. 8.00-10.00 pok. nr 206 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.
 3. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.
 4. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nieujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 5. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.
 6. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.
 8. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 9. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.
 10. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl  
 12. Szczegółowe informacje: e-mail: m.kiciński@amw.com.pl, tel. 52 525 78 93 lub e-mail: m.jaroszewicz@amw.com.pl, tel. 52 525 78 23 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30.
Używamy informacji zapisanych za pomoca cookies i podobnych technologii m.in. statystycznych i w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie slużącym do obslugi internetu mozna zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczacych cookies oznacza, ze beda one zapisane w pamięci urządzenia.