domyślny żółta czcionka i ciemne tło
witamy
Gmina Radzyń Chełmiński
herb Radzynia Chełmińskiego
Radzyń Chełmiński

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chelmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

tel. 56 6886010, 56 6886001, faks. 132 (wew.)
Wodociąg awaria: 664 096 815

nazwa skrytki EPUAP:
/UMiGRadzynCh/SkrytkaESP

17°C
róża wiatrów
wschód słońca: 04:5504:55
zachód słońca: 20:2620:26

wiatr południowo wschodni (SE)
prędkość wiatru: 23 km/h

Pojutrze:

°C w nocy
°C w dzień
Jutro:

°C w nocy
°C w dzień

Aktualnie osób: 1

Odwiedzin razem: 1607

przeglądarka:
OS:

04.12.2020

NABÓR NA OPIEKUNA

udostepnij na facebookuudostepnij na twitterzeudostepnij na google+wyslij emailemwydrukuj

0p. o  Kierownika Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim ogłasza nabór na opiekuna w Klubie Dziecięcym w Radzyniu Chełmińskim
 

 1. Nazwa i adres jednostki
  Klub Dziecięcy w Radzyniu Chełmińskim
  ul. Sady 14
  87-220 Radzyń Chełmiński
 2. Określenie stanowiska
  Stanowisko pracy:  Opiekun w Klubie Dziecięcym w Radzyniu Chełmińskim
 3. Wymagania niezbędne:
  Do naboru może przystąpić osoba, która:
  1. jest obywatelem polskim,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. posiada :
   1. kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego lub pedagoga społeczno-wychowawczego,
   2. co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w Klubie Dziecięcym odbyła 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna,
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  7. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
  8. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  9. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
  10. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (w tym posiada badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych lub książeczkę sanepidowską).
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów ustaw związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy, a w szczególności ustaw: o opiece nad dziećmi do lat 3
  2. Mile widziane uzdolnienia muzyczne, plastyczne i kreatywność.
  3. Odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, uczciwość, terminowość, bezstronność, cierpliwość, spostrzegawczość.
  4. Łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi.
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci.
  2.  Nawiązywanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nawiązywanie więzi uczuciowej z dzieckiem.
  3. Określanie potrzeb dziecka i odpowiednie zaspakajanie ich.
  4. Stosowanie odpowiednich metod wychowania dostosowanych do wieku dzieci.
  5. Sprawowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi w Klubie.
  6. Dbanie o rozwój dziecka poprzez stymulowanie stosując odpowiednie zabawy.
  7. Współpraca z rodzicami , pracownikami, kierownikiem Klubu Dziecięcego.
  8. Dbałość o mienie Klubu Dziecięcego.
  9. Doskonalenie sprawności manualnej i motorycznej dziecka, kształtowanie pozytywnych nawyków.
  10. wykonywanie zadań opiekuna dziecięcego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  11. Dbałość o higienę i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci.
  12. Zaspakajanie potrzeb żywieniowych dzieci.
  13. Udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia dziecka.
 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (8 godz. dziennie )
  2. Stanowisko pracy znajduje się w lokalu Klubu Dziecięcego /budynek Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim/. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Praca zmianowa.
  4. Dyspozycyjność w godz.: 6.00-16.30
 7. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny,
  2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
  5.  kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,   
  6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony lub oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
  10. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  11. oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości),
  12. oświadczenie o wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
  13. oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

   List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 8. Termin i miejsce składania dokumentów.
  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Opiekuna Dziecięcego w Klubie  Dziecięcym” w terminie do dnia  14.12.2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. nr 1- sekretariat.  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.
  Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej -  17.12.2020r.

  Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz Klubu Dziecięgo.

  Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w poniżej:
   

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Opiekuna w Klubie Dziecięcym w Radzyniu Chełmiński  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019r., poz. 1282).
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

                                     
                                                                                      ……………..……………………………..
Radzyń Chełmiński, dnia …………………….                                                          czytelny  podpis

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Kierownik Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim, z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy ulicy Sady 14. Kontakt: klub@radzynchelminski.eu
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.
 3. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.);
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3.  art. 6 ust. 1 lit. a RODO. podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Dokumenty osoby przyjętej do pracy załącza się do Akt osobowych; Protokół z wyboru przechowuje się wieczyście.W przypadku wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, działające z polecenia Administratora. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, t.j. Urzędowi Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, którego zadaniem jest obsługa kadrowo-księgowa Klubu Dziecięcego. Państwa dane mogą zostać przekazane również dostawcy usługi hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną i Poczcie Polskiej w przypadku korespondencji prowadzonej droga listowną, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Biuletyn Informacji Publicznej (otwiera sie w nowym oknie)
Deklaracja Dostepnosci
Używamy informacji zapisanych za pomoca cookies i podobnych technologii m.in. statystycznych i w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie slużącym do obslugi internetu mozna zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczacych cookies oznacza, ze beda one zapisane w pamięci urządzenia.