domyślny żółta czcionka i ciemne tło
witamy
Gmina Radzyń Chełmiński
herb Radzynia Chełmińskiego
Radzyń Chełmiński

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chelmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

tel. 56 6886010, 56 6886001, faks. 132 (wew.)
Wodociąg awaria: 664 096 815

nazwa skrytki EPUAP:
/UMiGRadzynCh/SkrytkaESP

17°C
róża wiatrów
wschód słońca: 04:5504:55
zachód słońca: 20:2620:26

wiatr południowo wschodni (SE)
prędkość wiatru: 23 km/h

Pojutrze:

°C w nocy
°C w dzień
Jutro:

°C w nocy
°C w dzień

Aktualnie osób: 1

Odwiedzin razem: 1609

przeglądarka:
OS:

28.09.2021

PRZETARG AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

udostepnij na facebookuudostepnij na twitterzeudostepnij na google+wyslij emailemwydrukuj

AMW ogłasza przetarg publiczny pisemny nr 11/OB-DG/2021 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych:

Nr
poz. przet.

Nazwa odpadu

J.m.

Ilość

(kg)

Cena jednostkowa

wywoławcza
netto (zł/kg)

1.

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

(kod odpadu 12 01 01)

kg

347,00

0,10

Odpady spawalnicze

(kod odpadu 12 01 13)

kg

58,00

0,05

Zużyte materiały szlifierskie

(kod odpadu 12 01 21)

kg

200,00

0,10

Złom metali żelaznych

(kod odpadu 16 01 17)

kg

22 957,46

0,95

Złom metali nieżelaznych

(kod odpadu 16 01 18)

kg

184,00

3,00

Złom miedzi, brązu, mosiądzu

(kod odpadu 17 04 01)

kg

86,63

15,00

Złom aluminiowy

(kod odpadu 17 04 02)

kg

647,00

4,50

Złom ołowiany

(plomby ołowiowe zanieczyszczone stalą)

(kod odpadu 17 04 03)

kg

50,25

1,00

Złom żelaza i stali

(kod odpadu 17 04 05)

kg

34 143,50

0,90

Złom mieszaniny metali

(kod odpadu 17 04 07)

kg

1 360,80

2,50

Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10

(kod odpadu 17 04 11)

kg

957,70

1,50

2

Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe

(kod odpadu 16 06 01*)

kg

5 794,30

2,60

Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe

(kod odpadu 16 06 01*)

Uwaga: – baterie trakcyjne w obudowach metalowych powlekanych tworzywem sztucznym. Ilość odpadu podana łącznie z obudowami, do odbioru ze zużytymi bateriami i akumulatorami ołowiowymi.

kg

1 520,00

2,40

Zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

(kod odpadu 16 06 02*)

kg

30,00

1,00

Zużyte inne baterie i akumulatory

(kod odpadu 16 06 05)

kg

1 567,00

0,80

3.

Przepracowane inne oleje hydrauliczne

(kod odpadu 13 01 13*)

kg

3 848,00

0,50

Przepracowane mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

(kod odpadu 13 02 04*)

kg

214,90

0,50

Przepracowane mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

(kod odpadu 13 02 05*)

kg

770,70

0,50

Przepracowane syntetyczne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 06*)

kg

18,70

0,50

Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
(kod odpadu 13 02 08*)

kg

13 942,50

0,50

4.

Inne paliwa

(odpadowe paliwo lotnicze zanieczyszczone odczynnikami chemicznymi)

(kod odpadu 13 07 03*)

kg

283,33

0,08

Inne paliwa

(mieszanina odpadowych paliw do lądowych pojazdów kołowych i gąsienicowych)

(kod odpadu 13 07 03*)

kg

1 262,00

0,10

5.

Przepracowane płyny hamulcowe

(kod odpadu 16 01 13*)

kg

213,40

0,01

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje (kod odpadu 16 01 14*)

kg

5 054,45

0,01

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

(kod odpadu 16 01 15)

kg

32,30

0,01

6.

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

(kod odpadu 16 02 11*)

kg

958,98

0,20

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy

(kod odpadu 16 02 13*)

kg

2 017,30

0,35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14)

kg

8 642,12

0,55

Elementy usunięte z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

(kod odpadu 16 02 16)

kg

1 004,29

1,00

7.

Zużyte opony

(nienadające się do bieżnikowania pochodzące z pojazdów osobowych i ciężarowych)

(kod odpadu 16 01 03)

kg

9 490,00

0,30

8.

Zużyte opony

(opony lotnicze nienadające się do bieżnikowania)

(kod odpadu 16 01 03)

kg

8 000,00

0,01

9.

Odpadowe opakowania z drewna

(skrzynki i palety)

(kod odpadu 15 01 03)

kg

10 426,00

0,05

10.

Odpadowy papier i tektura

(papier do drukarek igłowych w zwojach

(kod odpadu 19 12 01)

kg

1 028,00

0,01

11.

Odpadowe opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (beczki metalowe i kanistry)

(kod odpadu 15 01 10*)

kg

6 662,00

0,01

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a.
 2. Odpady wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach: 30.09 ÷ 06.10.2021 r. w godz. 900- 1300  w następujących miejscach:
  poz. 1 – jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Toruń, Bydgoszcz, Bożenkowo, Grudziądz, Grupa, Chełmno, Kruszyn), woj. łódzkiego (Gałkówek, Zgierz, Kutno, Łódź, Regny, Leźnica Wielka) oraz woj. wielkopolskiego (Dolaszewo);
  poz. 2 – jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Toruń, Bydgoszcz, Kruszyn, Grudziądz, Chełmno), woj. łódzkiego (Łask, Zgierz, Kutno, Leźnica Wielka);
  poz. 3 – jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Bożenkowo, Bydgoszcz, Gardeja), woj. wielkopolskiego (Dolaszewo) oraz woj. łódzkiego (Łask, Leźnica Wielka);
  poz. 4 – 11 WOG Bydgoszcz, 12 WOG Toruń
  poz. 5 – jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Bożenkowo, Bydgoszcz, Gardeja, Więcławice), woj. łódzkiego (Łask, Leźnica Wielka) oraz woj. wielkopolskiego (Dolaszewo);
  poz. 6 – jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Kruszyn, Toruń, Grudziądz), woj. łódzkiego (Zgierz, Łódź, Gałkówek, Leźnica Wielka, Łask);
  poz. 7 – jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Toruń, Grupa) oraz woj. łódzkiego (Łask);
  poz. 8 – WWSM Kutno;
  poz. 9 – Skład Grudziądz, 31 WOG Zgierz, Skład Toruń;
  poz. 10 – Skład Grudziądz;
  poz. 11 – Skład Dolaszewo, 13 WOG Grudziądz, D1Blog Bydgoszcz, Skład Gardeja.
  Adresy ww. jednostek organizacyjnych, dane kontaktowe oraz opis odpadów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie– Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.
  Osoby dokonujące oględzin odpadów ujętych w przetargu zobowiązane są do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
 3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania odpadów w terminie do dnia 30.11.2021 r.
 4. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.
 5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym.  Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr  konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.
 6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.
 7. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
  nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu);
  uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży).
 8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.
 9. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów, a w przypadku poz. 6 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 10. Na pozycję 9 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 11. Od odpadów z poz. 4 (tj. odpadowe paliwa i benzyna) został opłacony podatek akcyzowy w należytej wysokości.
 12. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a, pok. nr 110, w terminie do dnia 12.10.2021 r. do godziny 1000.
 13. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
  nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
  nazwę i adres organizatora przetargu;
  dopisek: „Przetarg nr 11/OB-DG/2021 - nie otwierać przed 12.10.2021 r. do godziny 1200 ”.
 14. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
  dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
  oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia – jeśli są wymagane).
 15. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy od dnia 28.09.2021 r. do dnia 11.10.2021 r. w godz. 8:00÷12:00 w pok. nr 206 lub ze strony internetowej - www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy Sprzęt wojskowy i wyposażenie Sprzedaż przetargowa”.
 16. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.
 17. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.
 18. Na pozycje przetargowe zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 19. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź nie zawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.
 20. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
 21. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.
 22. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych w tym stanowiących odpady stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 23. W przypadku przekroczenia terminu odbioru odpadów lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub pisemnej umowie sprzedaży.
 24. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje - Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.
 25. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl.
 26. Szczegółowe informacje: e-mail: a.kuliberda@amw.com.pl, a.wenska@amw.com.pl, tel. 52 525 78 11/92 lub 695 400 718 oraz od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1430.

 

Biuletyn Informacji Publicznej (otwiera sie w nowym oknie)
Deklaracja Dostepnosci
Używamy informacji zapisanych za pomoca cookies i podobnych technologii m.in. statystycznych i w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie slużącym do obslugi internetu mozna zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczacych cookies oznacza, ze beda one zapisane w pamięci urządzenia.